Sexy Salmon

Salmon wrap topped with spicy kani, lemon and jalapeño.

    $11.95